کمک هزینه‌های رفاهی مشمول مالیات حقوق نیست

 در Uncategorized

براساس رای دیوان عدالت اداری کمک‌ هزینه‌های رفاهی مانند یارانه غذا، مهدکودک، بن کالا و ایاب و ذهاب مشمول مالیات حقوق نیست.

کمک هزینه‌های رفاهی مشمول مالیات حقوق نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق اعلام نظر دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه رفاهی از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا پرداخت می‌شود مشمول مالیات حقوق نیست.

مسعود مصلحی مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری  با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و با عنایت به رای فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه‌های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۴/۰۸/۱۵، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج می‌باشد.

بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفأ ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر) نخواهد بوداء براین اساس سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »